Parkering og kontrollavgift

 Generelt: 1. oktober 2015 det ble innført kontrollavgift på flere steder av Secvakt AS og grunneiere . Dermed har Secvakt ansvaret for håndhevinga av parkeringa på flere parkeringsplasser Frøya og noen på Hitra. Når et område er skiltet med parkering og (forbud) er dette for at plassen og veien skal være trafikksikker og for å sikre at veien er fremkommelig for alle.

En parkeringsplass blir ofte svært uoversiktlig når det står parkert biler på steder utenfor oppmerkede plasser og langsvei. Et barn vil være lite synlig hvis det går mellom parkerte biler eller langs veien.Forskning viser at de alvorligste ulykkene ofte skjer ved at personer løper ut mellom parkerte biler.
Parkeringsplassen og veien skal være fremkommelig for alle, inkludert brannbiler, ambulanser, varetransportør, brøytebil, og renovasjon. Parkerer man i grøft reduserer det fremkommeligheten for disse gruppene. En brannbil trenger stor plass for å komme frem, og brøytebilen trenger tilgang til grøft da dette fungerer som lagringsplass for snø om vinteren. Hvis brøytebilen ikke har tilgang til grøftene, legges snøen i vegbanen og det reduserer fremkommeligheten.Parkeringsforbud gjelder derfor også i grøftene og ellers vegens konstruksjon. Det vil si at der det er parkeringsforbud er det ulovlig å parkere på kjørebane, skulder, grøft og det som er nødvendig for vegens konstruksjon. Parkeringsforbud tillater at man kan drive av og pålessing og av-/påstigning i kortest mulig tid. (Inntil. 3.min regelen) For å gjøre det enklere for Taxi og for at folk med nedsatt bevegelse kan få komme frem til tjenestestedene. Sjåføren skal parkere bilen på merkede plasser FOR parkering, dette er skiltet!

Lover og reglene kyttet oppmot parkeringer

Vegtrafikkloven §3 

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.§ 5 Enhver skal være oppmerksom på offentlig trafikkskilt, signal og oppmerking og skal rette seg etter de forbud og påbud som gis på denne måten.

Fører av motorvognens plikter

§ 1 Undersøkelsesplikt
Fører plikter å gjøre seg kjent med og innrette seg etter skilting, oppmerking og følgende standardvilkår for parkering.

§ 2 Oppstilling
Motorvognen skal plasseres som anvist ved skilt eller oppmerking og innenfor det oppmerkede felt. Med "motorvogn" menes i disse vilkårene også tilhenger til motorvogn.§ 5 Forflytningshemmede
Fører med offentlig utstedt parkeringstillatelse for forflytningshemmede plikter å følge vilkårene for parkering. Kun motorvogner som har slik parkeringstillatelse plassert etter regelen i § 4, første avsnitt, kan parkere på oppmerkede plasser reservert for forflytningshemmede.

PS! Dette skal kontrolløren kunne sjekke og lese merket med rødt. Korte til høyre er tatt på Frøya og er uleselig og skrevet med vanlig blå penn. Kortet skal ligge synlig slik at vi kan lese hvem som eier kortet og du kan bli bedt om å vise baksiden. Det er ikke godt nok at vi ser bare rullestol merket. Kommunen er gjort oppmerksom på dette. Er ditt kort ikke leselig for oss blir det kontrollavgift.

Containere
All plassering av containere på offentlig veg krever at tillatelse er innhentet på forhånd hos kommunene på parkering. Det stilles krav om at ulempene for den øvrige ferdsel blir minst mulig, og at fotgjengere og svaksynte kan passere trygt. Det skal heller ikke parkeres foran en container.

Sistranda sentrumsområde

I dette området har det lengeretid vær innført med skilt nr 375 (Sone parkering) Dette skiltet er plasert på alle innskjørsler til Rådhusgata og inn fra Sørveien. Skiltet oppheves ved utkjøring fra sentrumsområdetet. Legg spessielt merke til ett "parkering forbudt" merke på skiltet. Om du er i tvil på reglemanget for skiltet gjelder følgende regel for skilt 375.

Parkering i sone er kun tillatt etter nærmere bestemmelser som fremgår av symboler og tekst på skiltet. Skiltet gjelder til det blir opphevet av skilt «Slutt på parkeringssone» Parkering forbudt-sone betyr at dersom det ikke er andre regulerende skilt så er det forbudt å parkere. Dette betyr at du skal parkere på merkede lovlige parkerings plasser. Det er du som bilfører som har plikt til å gjøre deg kjent med skiltene og veioppmerkingen på stedet. Det er også satt en begrensing på tre timer parkering mellom kl 08-17. Etter de tre timene skal parkeringsplassen frigjøres.

Det er innført oblater for alle som har bil og sin arbeidsplass på i området. Hvilket betyr at de med oblater skal parkere på den store parkeringsplassen ovenfor Rema 1000 eller ved parkeringsplassen ved siden av bassenget. Alle oblater skal nå være i farge rød gitt av Secvakt. Disse er for og foreta kontroller. Det er bileiersplikt og påse at man har rett oblat. Denne skal festes på innsiden neders på førersiden. De som har leiligheter har tillatelse på angitte plasser. Utenom arbeidstid gjelder vanlig angitt skilting også for de med oblater.

Secvakt AS Hitra-Frøya

Secvakt AS har ansvaret for håndhevingen over parkeringsområdene gjennom lov om eiersrett fra kommunen og grunneiere. Skilt ved innkjøring, og ellers på p-områdene informerer om hvilke vilkår som gjelder for det enkelte området. Ved å hensette et kjøretøy på et område som driftes av Secvakt har bilfører akseptert vilkårene for biloppstilling. Secvakt AS plikter å informere om hvilke særskilte vilkår som gjelder, hva som kan bli konsekvensen av å bryte bestemmelsene.

Betjentene

Alle betjentene skal være lett synlige ikled Secvakt uniform med logo og kan identifisere seg med selskapets ID-kort. Secvakt sine ansatte kan ikke skrive ut kontrollavgift sivilt.
De arbeider heller ikke på provisjon, men har fast lønn uavhengig av hvor mange kontrollavgifter de skriver (og har således ikke noe å vinne på å "ligge i buskene" Alle kontroller skjer uvarslet og på ordre fra arbeidsgiver. Untaket er den som er vakthavende betjent. Betjentene kan ikke ta tilbake en kontrollavgift som er påbegynt eller lagt på frontruten, bilfører må da sende inn skriftlig klage dersom han eller hun finner ileggelsen feilaktig.

Avgifter

  • Faste satser: Det har vært forskjell på gebyrene fra offentlige og private parkeringsaktører. Dette ble det slutt på med den nye forskriften, fra 1. januar 2017. Da iverksettes det tre faste satser, som skal gjelde for alle: 300, 600 og 900 kroner. Den laveste satsen på 300 kroner for de minst alvorlige overtredelsene. Normal sats på 600 kroner ved "alminnelige" overtredelser.  Høy sats på 900 kroner gjelder ved feilparkering på parkeringsplasser for forflytningshemmede og under parkering forbudt.
Klage på kontrollavgift

Dersom du har fått en kontrollavgift du mener er uberettiget kan du sende en skriftlig klage. Klagen må sendes skriftlig innen 3 uker fra datoen kontrollavgiften ble ilagt.
Alle skriftlige klager blir behandlet i tråd med standardvilkårene for privat parkeringshåndheving. Klagebehandlingen behandles i den rekkefølge de kommer inn, og behandlingstiden er ca. 1 uke fra mottatt klagedato. Hvis du har sendt inn en klage innen klagefristen trenger du ikke å betale kontrollavgiften før klagen er behandlet. Klagen sendes på epost: Kontroll@secvakt.no eller vår adresse Secvakt AS Næringens Hus, Postboks 26, 7261 Sistranda.

Nytteløse klager

Kontrollavgiften kan bare frafalles hvis det foreligger formelle feil
ved ileggelsen. Om parkering i strid med vilkårene for
plassen, vil det normalt ikke være grunnlag for opphevelse av
avgiften. Det finnes noen saker som du åpenbart ikke vil få medhold på.Eksempler på dette er hvis handicap beviset eller oblat ikke ligger synlig eller satt på korrekt, du har parkert over flere felt. Parkering ved lasterampe/varelevering. Eller på område hvor det ikke er merket parkeringsplass.

Inndrivelser av kontrollavgiften


Mangler oppgjør ved forfall overføres saken til Dahl Inkasso AS for purring/oppfølging om ikke klage er tilsendt og tilbehandling hos oss. Kontrollavgiften videre gang er en bekreftelse fra Dahl Inkasso AS om at inkasso er iverksatt. Inkassoomkostninger (lett salær) påløper. Angivelse av betalingsfrist som må overholdes for at rettslig inndriving skal unngås.

Mangler oppgjør ved forfall overføres saken til Dahl Inkasso AS for purring/oppfølging om ikke klage er tilsendt og tilbehandling hos oss. Kontrollavgiften videre gang er en bekreftelse fra Dahl Inkasso AS om at inkasso er iverksatt. Inkassoomkostninger (lett salær) påløper. Angivelse av betalingsfrist som må overholdes for at rettslig inndriving skal unngås.
Siste varsel før utleggsbegjæring
Omkostninger dobles (tungt salær) den 28.dagen etter datoen på betalingsoppfordringen over (inkassolovens §§ 17 og 19 - inkassoforskriftens § 2-3). Angivelse av betalingsfrist som må overholdes for at rettslig inndriving skal unngås.